You are here: Home > Ekologia > Źródła naturalne dwutlenku siarki

Źródła naturalne dwutlenku siarki

Jedynym źródłem naturalnym dwutlenku siarki są procesy wulkaniczne, które dostarczają jednorazowo — podczas najgwałtowniejszych erupcji — ogromnych ilości tego gazu, jednak sporadyczność występowania zjawisk wulkanicznych w odpowiednio dużej skali nadaje temu źródłu znacznie mniejszą rangę w skal; całego globu.

W roku 1990 wydobyto na świecie 14,3 min ton siarki, z czego udział Polsk wyniósł 32,7 %, co daje nam pierwsze miejsce w świecie. Znacznie więcej siarki dostaje się do środowiska w wyniku działalności człowieka, przede wszystkim podczas produkcji energii w elektrowniach, w innych procesach spalania paliw, w procesach przemysłowych i ze źródeł ruchomych. Szacunkowo na świecie wyemitowano w 1980 roku 195 min ton siarki do atmosfery. W krajach OECD emisja SO ulega w latach 1970 — 1991 zmniejszeniu do 62 % stanu z 1970 roku.

Dwutlenek siarki utlenia się fotochemicznie do trójtlenku siarki S03, ten zaś łatwo wchodzi w reakcję z wodą(m. in. parą wodną zawartą w powietrzu), tworząc kwas siarkowy. Stąd też powstawaniu kwasu siarkowego H2S04 sprzyja silne nasłonecznienie i duża wilgotność powietrza.

Ponieważ SO2 może utrzymywać się w atmosferze przez kilka dni, częstym zjawiskiem jest jego transport na bardzo duże odległości. Transgraniczne przemieszczanie się zanieczyszczeń to jedna z podstawowych przyczyn umiędzynarodowienia problematyki ochrony środowiska. Jako przykład kraju szczególnie pokrzywdzonego może służyć Szwecja, w której łączny opad siarki w 1993 roku wyniósł 176.300 ton, z czego sama wyemitowała jedynie 13.300 ton, a najwięcej otrzymała z Niemiec (27.600 ton), Polski (18.800 ton) i Wielkiej Brytanii (17.000 ton). Całkowita emisja siarki utlenionej (w przeliczeniu na czystą siarkę) wyniosła w 1993 roku w Europie 14.367.800, przy czym do krajów najwięcej emitujących należy m. in. Polska, której łączna emisja wynosi 1.045.800 ton (z czego w kraju zostaje 471.800 ton), w sumie zaś otrzymujemy 936.400 ton (z czego produkcja własna wynosi 471.800 ton). Jesteśmy więc krajem, który więcej siarki wysyła do sąsiadów, niż od nich otrzymuje.

Comments are closed.