You are here: Home > Ekologia > Zmiany w ekosystemach naturalnych

Zmiany w ekosystemach naturalnych

Populacja ludzka jako część przyrody oddziałuje na środowisko modyfikująco, tak samo — inne biotyczne składniki biosfery. W początkowych etapach rozwoju ludzkości jej wpływ na przyrodę był niewielki. Ukształtowana w toku przemian ewolucyjnych równowaga ekologiczna nie mogła być zakłócona przez człowieka okresu zbieractwa i myślistwa, ponieważ forma życia społeczeństw miała lokalny zasięg, a liczebność populacji była niewielka. Wyraźny wpływ działalności człowieka na ekosystemy datuje się na okres rozwoju pasterstwa, a potem rolnictwa, co wiązało się też z osiadłym trybem życia. Wypasanie wielkich stad zwierząt hodowlanych przez dłuższy czas na tym samym obszarze prowadziło do wyniszczenia okrywy roślinnej, wyjaławiania i erozji gleb. Szybkie wyjaławianie gruntów zmusiło do wypalania lasów jako sposobu poszukiwania nowych obszarów i sposobu przygotowania gruntu pod zasiewy. Doskonalenie kultury rolnej zwiększało liczebność populacji oraz przyczyniło się do rozwoju przemysłu.

Współczesny człowiek może powodować przekształcenia w ekosystemach bezpośrednio poprzez różne działania gospodarcze, które nieuchronnie prowadzą do zmian w środowisku, lub pośrednio, przez czynniki, które wynikają z działalności człowieka nie zakładającej ingerencji w środowisko. Te ostatnie zmiany są następstwem skutków, jakie niesie ze sobą industrializacja oraz urbanizacja i często powodują dewastację ekosystemów naturalnych. Rozwój techniki, urbanizacja i eksplozja demograficzna powodowały między innymi:

–    niszczenie naturalnych ekosystemów w celu pozyskiwania nowych terenów na budowę miast, wsi, fabryk, ciągów komunikacyjnych itp.,

–    nadmierną eksploatację ekosystemów, co powodowało uszczuplenie ich różnorodności gatunkowej, a przez to zakłócenie istniejącej w nich równowagi biocenotycznej,

–    przekształcanie naturalnych ekosystemów poprzez zmiany czynników ekologicznych powodowane działalnością człowieka, np. na skutek osuszania torfowisk lub niewłaściwie przeprowadzonych melioracji,

–    tworzenie nowych środowisk, które w drodze sukcesji zajmowane są przez ekosystemy antropogeniczne .

Comments are closed.