You are here: Home > Ekologia > Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. Podobnie jak w przypadku stanowisk dokumentacyjnych, mamy zaledwie 5 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.

Inny sposób ochrony środowiska to ustalenie norm dopuszczalnych oddziaływań na środowisko, czyli zespól zakazów na wnoszenie do środowiska określonych ładunków szkodliwych lub pozwoleń na korzystanie z zasobów środowiska w określonych ilościach. Zakazy dotyczą głównie norm emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, dopuszczalnego poziomu promieniowania, hałasu i wibracji oraz zrzutu ścieków. Ważnym elementem kontroli przestrzegania tych norm jest stosowanie odpowiedzialności karnej i finansowej za ich nieprzestrzeganie. Zasilają one Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które z kolei z uzyskanych w ten sposób środków finansują działalność zmierzającą do poprawy stanu środowiska. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska mają różną formę i dotyczą wykorzystywania jego nieskażonych zasobów. Pozyskiwanie surowców mineralnych reguluje np. prawo geologiczne i górnicze, a pobór wody — prawo wodne.

Kolejny sposób to bezpośredni zakaz budowy wielu obiektów zagrażających zdrowiu, roślinom i zwierzętom czy też naruszających estetykę krajobrazu lub naruszających przepisy ochronne na obszarach specjalnych.

Comments are closed.