You are here: Home > Ekologia > Zasoby wodne Polski

Zasoby wodne Polski

Zasoby wodne Polski kształtowane są przez składowe bilansu wodnego, który średnio przedstawia się następująco:

605 mm (opad) = 165 mm (odpływ) + 440 mm (parowanie).

Pamiętać jednak należy o nierównomiernym rozkładzie opadów, których najwięcej notujemy w miesiącach letnich, lecz wtedy także występuje największe parowanie. Największy odpływ przypada na miesiące wiosenne (III — IV). Najmniej opadów (500 — 600 mm rocznie) otrzymują rejony środkowej Polski. Bilans wodny Polski w ostatnich latach ulega niestety pogorszeniu, maleją bowiem opady.

Łącznie spada na lądy 119.000 km3 deszczu w ciągu roku, z czego na obszar Polski — 189 km3 (czyli 0.16%, zaś udział Polski w powierzchni lądów wynosi 0,21 %). 138 km3 paruje, zaś reszta (51 km3) zasila rzeki, jeziora i wody podziemne. Dodatkowo 5 km3 spływa do nas z krajów sąsiednich. Roczne zasoby wodne Polski wynoszą więc 56 km3, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1450 m3/rok.

Jest to ilość niewiele większa niż zasoby wodne Egiptu, a znacznie mniejsza niż średnia światowa. Najważniejszym jednak parametrem hydrologicznym są zasoby dyspozycyjne, które wynoszą dla Polski 22 km’, z czego w sposób bezzwrotny gospodarka może pobierać 7 km3 rocznie. Pobór wody dla potrzeb przemysłu, rolnictwa, gospodarki komunalnej ulega! ciągłemu zwiększeniu aż do początku lat 80., po czym zmniejszył się w wyniku kryzysu gospodarczego. Według wariantu minimalnego wynosić on będzie w 2000 roku24 km3 lub wg wariantu maksymalnego 43 – 63 km3, co przekracza zasoby nie tylko dyspozycyjne, ale nawet całkowite.

Comments are closed.