You are here: Home > Ekologia > Zasoby przyrody ożywionej

Zasoby przyrody ożywionej

Niekorzystne przekształcenia świata roślinnego i zwierzęcego przejawiają się m. in. wymieraniem lub zmniejszaniem liczebności licznych gatunków. Główną przyczyną istniejących zagrożeń jest sposób i natężenie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie tylko przemysł, lecz również silnie schemizowane rolnictwo przyczyniają się do burzenia równowagi ekologicznej ekosystemów. Skumulowanie wielu czynników niszczących na malej przestrzenie i w krótkim czasie prowadzi do osłabienia zdolności przystosowawczych wielu organizmów, a czasami nawet do zagłady całych populacji danego gatunku.

W zależności od aspektu w jakim rozpatruje się zagrożenia świat żywego, mówimy o degradacji i zagrożeniach dużych regionów przyrodniczych, np. biomów, jednostek podstawowych – ekosystemów czy też gatunków.

Comments are closed.