You are here: Home > Ekologia > ZASOBY PRZYRODY I ICH DEGRADACJA

ZASOBY PRZYRODY I ICH DEGRADACJA

Wszystkie bogactwa kuli ziemskiej były na niej od początku jej istnienia (ok. 4.5 mld lat). Niektóre człowiek wykorzystywał od zarania dziejów (woda, powietrze, gleba, rośliny, las dostarczający drewno, skały do budowy, przestrzeń życiową), niektóre zaś zaczął pozyskiwać w toku rozwoju cywilizacji (surowce energetyczne, rudy metali, inne surowce mineralne).

Wszystkie te bogactwa to pewne wielkości (materia i energia) mierzalne, które wyrażamy w jednostkach masy lub energii i nazywamy je zasobami przyrody.

Zasoby niewyczerpywalne (stałe) to takie, których w dającej się wyobrazić przyszłości nigdy nie zabraknie. Ich zniszczenie może nastąpić w wyniku katastrofy co najmniej kosmicznej. Zaliczymy tu źródła energii rozmaitego pochodzenia:

promieniowanie słoneczne, energia geotermiczna, energia pływów, synteza termojądrowa, energia wiatru, energia spadku wody, energia falowania, prądów morskich, różnic termicznych w wodzie.

Zasoby wyczerpywalne to takie, które mogą, choć nie muszą ulec wyczerpaniu, gdyż zależy to od człowieka. Są one mniej lub bardziej odnawialne, jednak do nieodnawialnych zaliczymy te, których tworzenie mierzy się milionami lat, np. ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, torf, lupki bitumiczne, paliwa jądrowe, rudy metali, surowce skalne, sól, siarka, fosforyty,’wapienie, dolomity, margle i in.

Do zasobów odnawialnych zaliczymy te, które przy odpowiednio racjonalnej gospodarce odnawiają się na tyle szybko, że mamy do nich stały dostęp, mogą jednak ulec zniszczeniu wr wyniku rabunkowej gospodarki człowieka. Zaliczymy tu florę, faunę, wodę, powietrze, gleby, żywność, drewno, nawozy organiczne.

Szczególne miejsce wśród zasobów przyrody zajmuje przestrzeń, której coraz wyraźniej brakuje na Ziemi oraz piękno krajobrazu.

Inny podział zasobów przyrody to wyróżnienie przyrody ożywionej (flora, fauna) i przyrody nieożywionej (woda, powietrze, skały), chociaż pamiętać należy o tym, że cały szereg procesów odpowiedzialnych za powstanie wielu zasobów przyrody przebiega na pograniczu tych części przyrody, np. gleba jest wytworem lito-, hydro-, atmosfery i organizmów żywych, zaś np. węgiel czy torf powstają dzięki współdziałaniu przede wszystkim wody i fitosfery.

Comments are closed.