You are here: Home > Ekologia > Zasoby leśne

Zasoby leśne

Na kuli ziemskiej istnieją dwie wielkie strefy leśne: lasy iglaste i liściaste strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej oraz wilgotne lasy równikowe i zwrotnikowe. Główne zagrożenia w pierwszej strefie stanowią najczęściej zanieczyszczenia atmosferyczne, w tym gazy, pozyskiwanie nowych przestrzeni pod inwestycje przemysłowe, urbanizację i komunikację oraz przekształcenie pierwotnej substancji leśnej w uprawę drzew. Ten proces jest charakterystyczny dla Europy. Największym zagrożeniem dla drugiej strefy jest karczunek i wypalanie olbrzymich powierzchni leśnych i zamiana tych obszarów na pola uprawne.

W pradziejach Polskę porastały, poza dolinami rzek i bagnami, praktycznie same lasy. Ich trzebież postępująca od kilku tysięcy lat spowodowała zmniejszenie odsetka zalesień do 28 % całej powierzchni. Po II wojnie światowej spadł on nawet do 20%. Wykarczowane zostały naturalne formacje lasów liściastych, rosnące na korzystnym dla uprawy roślin podłożu glebowym. Jako grunty leśne pozostawiono więc najwięcej gleb lekkich, przede wszystkim bielicowych, stanowiących dziś siedliska łasów szpilkowych. Tak więc pamiętać należy o tym, że największe przemiany w naszych lasach dokonały się już we wcześniejszych stuleciach.

Comments are closed.