You are here: Home > Ekologia > Zanieczyszczenie pyłowe

Zanieczyszczenie pyłowe

Oddziaływanie pyłów na środowisko przejawia się wieloma negatywnymi skutkami. Do najważniejszych spośród nich należą:

  • hamowanie procesu fotosyntezy u roślin powodowane zatrzymaniem wymiany gazowej na skutek zatykania aparatów szparkowych; szczególnie wrażliwe są aparaty asymilacyjne roślin szpilkowych,
  • wywoływanie chorób układu oddechowego u zwierząt i ludzi, np. azbestozy — rodzaju pylicy, wywołanej obecnością azbestu w powietrzu,
  • wprowadzaniu do obiegu materii dużych ilości substancji toksycznych, przede wszystkim metali ciężkich,
  • zmienieniu składu chemicznego gleb i wód a przede wszystkim pH gleb.

Ogólna emisja pyłów w Polsce zmniejszyła się z 2.337.700 ton na rok w 1980 roku do 598.600 ton na rok w 1993 roku czyli do 25,6 % stanu z 1980 roku.

Na jeden kilometr kwadratowy’ powierzchni Polski pada rocznie 1,9 tony pyłów. Ponad 85% pyłów dostarczają procesy spalania paliw, zaś kolejne 4% cementownie. Zakładów emitujących zanieczyszczenia pyłowe znajduje się w Polsce (dane za rok 1993) 1562, z czego tylko 21 % posiada urządzenia redukujące o sprawności ponad 90%, zaś 10% w ogóle takich nie posiada. Sytuację pogarsza fakt, iż 836 zakładów zanieczyszczających nie zatrudnia ani jednego fachowca z wyższym wykształceniem w ochronie powietrza.

Średnio w Polsce zatrzymywanych jest na urządzeniach odpylających 97,1% wszystkich wytwarzanych pyłów. W każdym z pięciu województw, na które przypada ponad 60% całości wytwarzanych pyłów, wytwarza się ponad 1 min ton pyłów rocznie.

Drobne, czyli o średnicy mniejszej od 10 mm, cząstki pyłu są szczególnie niebezpieczne dla systemów oddechowych organizmów żywych, bowiem z łatwością wnikają do ich wnętrza, wywołując rozliczne uszkodzenia, np. pęcherzyków płucnych u ssaków, co wywołuje stany chorobotwórcze. Cząsteczki te. z racji swoich niewielkich rozmiarów, transportowane są na bardzo duże odległości. Rośliny narażone są bardzo na działanie pyłów cementowych, które „zalepiają” ich aparaty szparkowe, co szczególnie niekorzystnie odbija się na drzewach iglastych — nie zrzucających igieł na zimę.

Comments are closed.