You are here: Home > Ekologia > Wskaźniki i wartości progowe zanieczyszczeń

Wskaźniki i wartości progowe zanieczyszczeń

1. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu — BZT— to ilość tlenu, która musi być zużyta przez ścieki do całkowitego oczyszczenia się. Stopień zanieczyszczenia ścieków określa się miarą biochemicznego zapotrzebowanie tlenu w ciągu pięciu dni, czyli BZTV Wartość tę uzyskuje się z pomiaru wody w dwóch próbach. W jednej oznacza się tlen natychmiast, w drugiej zaś oznacza się tlen po upływie pięciu dni, przechowując próbę w ciemności w temperaturze 20°C.

Różnica zawartości tlenu w obu próbach to właśnie wartość BZT5. Przyjęto, że przeciętne zapotrzebowanie na tlen ścieków komunalnych „produkowanych” przez jednego mieszkańca w mieście w ciągu jednej doby wynosi BZT, = 54 g tlenu. Zapotrzebowanie ścieków przemysłowych na tlen ocenić można w równoważnikach zużycia przez jednego mieszkańca. I tak przykładowo wyprodukowanie 1000 litrów piwa równoważne jest ściekom odprowadzonym przez 300 – 2000 mieszkańców, a wyprodukowanie 1 tony celulozy metodą siarczynową przez 3000 -4000 mieszkańców. Projektowanie oczyszczalni ścieków wymaga przeto precyzyjnego ustalenia, jakiego rodzaju i w jakiej ilości ścieki będą do niej dopływały. Ilość ta nie powinna być ani zbyt duża, gdyż trzeba by część ścieków przepuszczać bez oczyszczenia, ani zbyt mała, gdyż marnowałby się bezużytecznie włożony w budowę kapitał, możliwy do wykorzystanie w innym miejscu.

2.    Dane zebrane z licznych obserwacji pozwoliły ustalić przybliżoną ilość bio-genów — azotu i fosforu, którą można dostarczyć do wód jeziora, nie pogarszając jego jakości oraz ilość, której przekroczenie powoduje przyspieszenie eutrofizacji. Dla jeziora, którego głębokość waha się w przedziale 5 – 10 m, dopuszczalne ładunki wynoszą 1,5 g/m2/rok azotu i 0,1 g/m2/rok fosforu, zaś ładunki niebezpieczne odpowiednio 3 g/m2/rok azotu i 0,2 g/m2/rok fosforu.

3.    Dla celów określenia jakości wody stosowane sąróżne cechy fizyko – chemiczne:

–    temperatura, barwa, zapach i smak wody,

–    przezroczystość mierzona krążkiem Secchiego,

–    przewodność elektryczna [siemens/m],

–    odczyn i utlenialność wody,

–    twardość wody,

–    zawartość związków azotu (NH3 N02, N03 ), chlorków, siarczanów, żelaza i manganu,

–    zawartość tlenu, dwutlenku węgla i siarkowodoru,

–    zawartość toksycznych metali: arsenu, ołowiu, cynku, miedzi.

4.    Na podstawie różnych parametrów określa się czystość wód spełniających wymagania odpowiednich klas i posiadających odpowiednie przeznaczenie.

Wody I klasy czystości winny służyć:

–    zaopatrzeniu ludności w wodę do picia,

–    zaopatrzeniu przemysłu spożywczego i pozostałych gałęzi o wysokich wymaganiach,

–    hodowli ryb łososiowatych, oraz mieć:

–    BZT5 do 4 mg 02/dm3, tlen rozpuszczony > 6 mg/dm2

–    trofię w zakresie oligo- do a-mezotrofii; wody II klasy czystości winny służyć:

–    zaopatrzeniu hodowli zwierząt gospodarskich,

–    urządzaniu kąpielisk i zawodów w sportach wodnych,

–    hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych, oraz mieć:

–    BZT do 8 mgO2 /dm3 tlen rozpuszczony > 5 mg/dm3,

–    trofię w zakresie a-mezo- do b-mezotrofii;
wody III klasy czystości winny służyć:

–    zaopatrzeniu przemysłu z wyjątkiem wymagających wód I klasy czystości,

–    nawadnianiu upraw ogrodniczych i szklarniowych,
oraz mieć:
–    BZT5 do 12 mgO2/dm3, tlen rozpuszczony > 4 mg/dm3,

–    trofię do b-mezotrofn.

Czystość rzek zależy od kilku czynników. Woda wypływająca ze źródła jest czysta, zaś ładunek zanieczyszczeń rzeka odbiera w swoim biegu ze źródeł punktowych i powierzchniowych. Oczyszczenie rzeki jest łatwiejsze niż oczyszczenie pozostałych rodzajów wód — ze względu na jej stały ruch, umożliwiający wynoszenie zanieczyszczeń poza koryto. Teoretycznie więc wystarczy zlikwidować źródła zanieczyszczeń, a rzeka będzie niosła wodę I klasy na całej swej długości. Zastanówmy się więc, co należałoby uczynić, aby zlikwidować źródła zanieczyszczeń.

Comments are closed.