You are here: Home > Ekologia > Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. Utworzono już— mimo krótkiego okresu funkcjonownia nowej ustawy — 72 takie obiekty, z czego 27 w województwie gorzowskim.

Podstawową rolę w zatrzymywaniu biogenów z pół spełniają zbiorowiska roślinne szuwarów i wilgotnych łąk. Jeżeli uprawy zbożowe akumulują240 kg N, P, K, Ca, Mg, Na /rok /ha, a uprawy okopowe i przemysłowe — 470 kg, to szuwary akumulują aż 760 kg, łąki — 980 kg — a szuwar tataraków — nawet 1760 kg. Występowanie bagien w krajobrazie jest czynnikiem sprzyjającym naturalnemu obiegowi materii i energii w ekosystemach rolniczych. Biogeny — zamiast przenikać do wód gruntowych i powierzchniowych — zostają wbudowane w roślinność. Właściwe zagospodarowanie zlewni odgrywa niezwykle ważną rolę w rejonach ujęć wody pitnej, szczególnie dla dużych aglomeracji. Dbałość o odpowiedni stopień czystości wody docierającej do ujęcia pozwoliłaby ograniczyć kosztowne procesy uzdatniania wody. Kolejny zysk z obecności użytków ekologicznych to oczywiście biotopy życiowe i miejsca rozrodu wielu gatunków zwierząt, których rola w biologicznej ochronie roślin — docelowo powinna ona zastąpić całkowicie chemiczną ochronę roślin —jest wprost bezcenna. Odnosi się to szczególnie do ptaków, zaś ich dodatkową — niezwykle ważną funkcją—jest uatrakcyjnianie krajobrazu, co zaliczymy do niewymiernej, ale jakże istotnej funkcji estetycznej przyrody.

Comments are closed.