You are here: Home > Ekologia > Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrody została uchwalona 16 października 1991 r. Określono w niej ochronę przyrody jako: „zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.” Tak więc zasoby przyrody w całości chronione są także ustawą o ochronie przyrody. Cele ochrony przyrody zostały sformułowane w art. 2 ustawy o ochronie przyrody. Są one następujące:

1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

2)    zachowanie różnorodności gatunkowej,

3)    zachowanie dziedzictwa geologicznego,

4)    zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów,

5)    kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody,

6)    przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.

Tak więc kwestia stosunku ustawy o ochronie przyrody do ustawy o ochronie środowiska nie da się do końca jasno rozstrzygnąć w świetle sformułowań obu ustaw. Konieczne wydaje się stworzenie dla wszystkich ustaw, odnoszących się do przyrody, jednej ustawy – matki, która regulowałaby ich funkcjonowanie.

Comments are closed.