You are here: Home > Ekologia > Synantropizacja

Synantropizacja

Synantropizacja oznacza wymianę naturalnych (rodzimych czyli autochtonicznych) zbiorowisk roślinnych na zespoły powstające i istniejące wyłącznie dzięki ciągłej ingerencji człowieka Wprowadzone zostają więc elementy obcego pochodzenia, czyli allochtoniczne. Pojęcie to odnosi się zarówno do flory, fauny jak i ekosystemów czy krajobrazów. Czynnikami sprawczymi synantropizacji są wszystkie przejawy działalności człowieka prowadzące do zmian w naturalnych biogeocenozach. Największe oczywiście skutki wywołuje działalność gospodarcza: uprzemysłowienie, budowa szlaków komunikacyjnych, urbanizacja, agrotechnika, a w niej chemizacja i nawożenie modyfikujące warunki konkurencji w środowisku, gospodarka leśna i preferowanie przez nią upraw leśnych podporządkowanych efektom ekonomicznym, a nie warunkom siedliskowym oraz turystyka. Przejawem synantropizacji szaty roślinnej jest z jednej strony omówione powyżej ginięcie gatunków, a z drugiej wkraczanie gatunków obcych florze rodzimej. Wśród nasiennych gatunki obce stanowią 32% wszystkich gatunków. Do tej grupy należą m. in. pochodząca z Ameryki Północnej moczarka kanadyjska Elodea canadensis, zawleczona w XIX wieku, pochodzący z Azji tatarak Acorus calamus (XVII wiek), południowoamerykańska żółtlica drobnokwiatowa Galinso-ga parviflora (XIX wiek) czy też spotykane często na naszych osiedlach klon jesionolistny Acer negundo, robinia Robiniapseudoacacia lub dąb czerwony Quercus rubra.

Comments are closed.