You are here: Home > Ekologia > Światowa Strategia Ochrony Przyrody

Światowa Strategia Ochrony Przyrody

Światowa Strategia Ochrony Przyrody (World conservation strategy) została opracowana w 1980 roku przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) na zlecenie Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Światowego Funduszu na Rzecz Dzikich Zwierząt (WWF), które sfinansowały całe przedsięwzięcie. Celem strategii jest przyczynienie się do trwałego rozwoju przez ochronę żywych zasobów przyrody, a w szczególności przez:

  • utrzymanie podstawowych procesów ekologicznych i systemów będących ostoją życia,
  • zachowanie różnorodności genetycznej,
  • zapewnienie trwałego użytkowania gatunków i ekosystemów.

Ważnym zadaniem strategii jest unifikacja działań na rzecz ochrony przyrody i na rzecz rozwoju określanego w strategii jako przekształcenie biosfery i spożytkowanie zasobów ludzkich i finansowych oraz zasobów żywej i nieożywionej przyrody do zaspokojenia potrzeb ludzkości i poprawienia jakości życia. Aby rozwój ten był trwały, należy pogodzić interesy ochrony przyrody i działalności gospodarczej, która nie może przekraczać granic wydolności środowiska, aby również nasze dzieci mogły z niego korzystać. Trwały rozwój (ang. sustainable development — w literaturze polskiej używa się częściej terminu ekorozwój — przyp. G.K.), określany inaczej terminem „rozwój zrównoważony” winien stać się podstawową przesłanką określającą zasady i kierunki rozwoju gospodarczego całego świata, jeśli świat ten chce żyć i rozwijać się również w następnych latach.

II Konferencja ONZ pt. „Środowisko i rozwój” (ang. UNCED – United Nations Conference on Environment and Development) — określana w środkach masowego przekazu mianem szczytu ziemi w Rio de Janeiro — odbyła się w czerwcu 1992 roku i była kontynuacją I Konferencji na ten temat, która odbyła się w Sztokholmie w 1972 roku. O wysokiej randze konferencji świadczy fakt przewodniczenia poszczególnym delegacjom krajowym przez głowy państw i szefów rządów. Na konferencji przyjęto następujące ważne dokumenty:

❖Deklaracja z Rio, prezentująca 27 zasad przyszłych praw i obowiązków jej sygnatariuszy,

❖Globalny Program Działań -AGENDA 21, precyzujący na 700 stronach przewodnie idee dalszych działań na rzecz rozwoju zrównoważonego,

❖Ramowa Konwencja w sprawie zmian klimatu, uzupełniająca tzw. Protokół Montrealski postanowieniami odnośnie zmniejszenia emisji C02, CH4 i N20,

❖Konwencja o różnorodności biologicznej,

❖Zasady o ochronie i rozwoju lasów.

Comments are closed.