You are here: Home > Ekologia > Struktura wiekowa i płciowa

Struktura wiekowa i płciowa

W życiu organizmów zwykle można wyróżnić cztery podstawowe okresy rozwojowe. W okresie rozwoju embrionalnego osobniki żyją kosztem materiałów odżywczych wcześniej zgromadzonych i dostarczonych przez organizm macierzysty. Okres młodzieńczy (juwenilny) charakteryzuje się różnym stopniem uzależnienia od organizmów macierzystych, a czas jego trwania jest różny. Faza reprodukcji jest z biologicznego punktu widzenia najważniejszym okresem umożliwiającym wzrost liczby populacji. Po tym okresie osobniki wkraczają w okres starzenia się, w którym aktywność rozrodcza ustaje, a funkcje organizmu uwsteczniają się.

Struktura wiekowa populacji określa udział w populacji osobników różnych klas wiekowych. Strukturę taką przedstawia się w postaci piramidy przedstawiającej ilościowy udział osobników poszczególnych faz rozwojowych lub klas wiekowych.

Liczba osobników odmiennych płci w populacji decyduje o możliwościach przyrostu naturalnego. Większa ilość samic przypadająca na jednego samca zwiększa szansę powiększenia liczby osobników w populacji.

Zdolność do zwiększania liczebności populacji to jej potencjał rozrodczy.

Oceny struktury płciowej populacji dokonuje się, opisując udział w niej osobników poszczególnych płci i zależności występujące pomiędzy samicami i samcami oraz zależności jakie występują między poszczególnymi płciami a środowiskiem. Obrazem graficznym struktury płciowej populacji jest także piramida przedstawiająca liczbę osobników odmiennych płci lub ich procentowy udział w populacji. Często na wykresie podaje się też klasy wieku lub stadia rozwojowe dla poszczególnych płci.

Comments are closed.