You are here: Home > Ekologia > Struktura organizacyjna ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce

Struktura organizacyjna ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce

Naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie ochrony środowiska jest minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, którego urząd powołano mocą ustawy z 20 grudnia 1989 r. W poszczególnych województwach wykonawcą zadań administracji jest wojewoda, którego zadania na obszarze parku narodowego przejmuje dyrektor tegoż parku. Niektóre zadania ministra wykonują wyspecjalizowane organy, np. główny konserwator przyrody (i podległe mu agendy wojewódzkie) — w zakresie ochrony przyrody lub główny geolog kraju — w zakresie geologii. Organem opiniodawczo – doradczym ministra są: Państwowa Rada Ochrony Przyrody (istniejąca od 1919 r.), obecnie funkcjonująca w składzie 30 członków, naukowców i praktyków ochrony przyrody oraz Państwowa Rada Ochrony Środowiska, w składzie 70 członków powołanych przez ministra. Jej funkcjąjest opiniowanie spraw ochrony środowiska oraz występowanie z inicjatywami ochroniarskimi. Organy opiniodawczo – doradcze działajątakże przy wojewodach oraz w parkach narodowych —jako rada naukowa. Na mocy ustawy z 20 lipca 1990 r. powołano Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, której głównym zadaniem jest kontrola stanu środowiska oraz kontrolowanie przestrzegania przepisowo ochronie środowiska. Strukturę organizacyjną tworzą Główny Inspektor Ochrony Środowiska i jego wojewódzcy delegaci.

Comments are closed.