You are here: Home > Ekologia > Struktura ekologiczna populacji

Struktura ekologiczna populacji

Pod pojęciem struktury ekologicznej rozumiemy określone uporządkowanie osobników w stosunku do czynnika lub czynników działających na populację w danym czasie oraz związki zachodzące między osobnikami. Struktura ekologiczna populacji obejmuje więc takie parametry, jak liczebność i rozmieszczenie osobników w zajmowanej przestrzeni, udział poszczególnych płci i grup wiekowych, rozrodczość i śmiertelność, a także zależności zachodzące pomiędzy osobnikami. Struktura populacji jest w znacznej mierze efektem wzajemnych oddziaływań zachodzących pomiędzy organizmami tworzącymi tę populację.

Comments are closed.