You are here: Home > Ekologia > Straty ekonomiczne wywołane degradacją środowiska

Straty ekonomiczne wywołane degradacją środowiska

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu w gospodarce światowej nie uwzględniano strat spowodowanych eksploatacją środowiska, traktując zasoby przyrody jako dobro powszechnie dostępne i praktycznie niewyczerpywalne. Dopiero kurczenie się przestrzeni życiowej człowieka, terenów rolnych, lasów, zasobów mineralnych, wody i czystego powietrza zwróciło uwagę na rolę zasobów przyrody i spowodowało wliczanie ich w koszt działalności gospodarczej człowieka. Statystyki międzynarodowe i krajowe nie uwzględniają ceny zasobów przyrodniczych państw, co sprawia, że dochód narodowy wielu krajów statystycznie rośnie, mimo że potencjał produkcyjny, do którego należy wliczać także zasoby przyrodnicze, kurczy się. Błędność takich założeń ekonomicznych najlepiej ilustruje fakt, że narzędzia prowadzenia działalności gospodarczej, tj. maszyny, budynki i inne nakłady są uznawane za kapitał ulegający zużyciu, co znajduje wyraz w odpisach amortyzacyjnych, natomiast zasoby przyrodnicze nie są traktowane w ten sposób. Problem ten dotyczy szczególnie krajów rozwijających się, których zasoby naturalne są głównym, jeśli nie czasami jedynym, bogactwem.

Straty ekonomiczne płynące z tytułu presji na środowisko podzielić można na dwie zasadnicze grupy:

•    straty z tytułu zużycia zasobów przyrodniczych,

•    straty z tytułu zanieczyszczenia środowiska.

Do pierwszej grupy zaliczymy np. spadek możliwości produkcyjnych gleb, spowodowany ich wyjałowieniem. W takiej sytuacji uzyskanie plonu równoważnego temu, który gleba dawała na początku użytkowania, wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych w postaci nawożenia i innych zabiegów agrotechnicznych.

Comments are closed.