You are here: Home > Ekologia > Stosunki energetyczne w ekosystemach

Stosunki energetyczne w ekosystemach

Stosunki energetyczne (bioenergetykę) w ekosystemach ocenia się na podstawie takich parametrów, jak: ocena stopnia złożoności powiązań pokarmowych, produkcja pierwotna netto (tj. plon), a także stosunki produkcji pierwotnej brutto (P) do energii, którą biocenoza zużywa na oddychanie (R). Wskaźniki te ulegają zmianie w trakcie sukcesji. Na początku szeregu sukcesyjnego wartość P/R jest większa od 1, ponieważ szybkość P przewyższa szybkość respiracji R. W miarę postępu sukcesji, a więc zbliżania się do stadium klimaksu stosunek P/R zbliża się do 1.

W stanie klimaksu P/R osiąga wartość 1, można więc przyjąć, że w dojrzałym — pozostającym w stanie homeostazy — ekosystemie energia akumulowana jest równoważona kosztami energetycznymi na utrzymanie ekosystemu (oddychaniem). Wynika z tego, że wraz z rozwojem ekosystemu następuje przyrost biomasy aż do momentu osiągnięcia klimaksu. W starych ekosystemach klimaksowych przyrost biomasy jest mały lub prawie żaden.

Comments are closed.