You are here: Home > Ekologia > Środowisko i jego elementy

Środowisko i jego elementy

Środowisko kojarzy nam się z „czymś”, w czym żyjemy, przebywamy, jesteśmy, czujemy, myślimy. W najszerszym pojęciu można je rozumieć jako całą otaczającą nas rzeczywistość materialną i duchową, a więc cały świat, innych ludzi, wytwory kultury, relacje międzyludzkie, czas, przestrzeń, itp.

Środowisko to zbiór elementów przyrody i wytworów człowieka powiązany siecią wzajemnych relacji i podlegający ciągłym zmianom.

Elementy przyrodnicze stanowią warunki klimatyczne, hydrologiczne, litologiczne i świat organizmów żywych. Wytwory człowieka stanowi zespół elementów społeczno – ekonomicznych. Człowiek—jako jeden z elementów przyrodniczych, który jednocześnie tworzy odrębny od środowiska przyrodniczego świat kultury, decyduje o biologiczno – społecznym charaktarze środowiska.

Elementy przyrodnicze środowiska dostarczają człowiekowi składników niezbędnych do życia: wody, tlenu, a także umożliwiają produkcją żywności. Rozwój cywilizacji spowodował powstanie całego szeregu czynników, które w sposób zarówno pozytywny jak i negatywny oddziałują na przyrodnicze elementy środowiska. Oddziaływanie to nazywamy antropopresją.

Przyroda stwarza przestrzeń życiową oraz daje surowce i energię niezbędną człowiekowi do jego egzystencji, umożliwiając tym samym wszechstronny rozwój duchowy i życie społeczno – gospodarcze.

Problem stanowi dopiero sposób w jaki człowiek wykorzystuje i zmienia środowisko. Bo fakt, że musi je wykorzystywać i zmieniać, jest oczywisty. Każdy z nas pragnie gdzieś mieszkać, jeść, ogrzać się, założyć rodzinę i mieć potomstwo; to jest warunek biologicznego przetrwania.

Comments are closed.