You are here: Home > Ekologia > Sposoby oczyszczania biologicznego

Sposoby oczyszczania biologicznego

Stosuje się kilka różnych sposobów oczyszczania biologicznego:

❖pola nawadniane, na które ścieki są wylewane i filtrowane przez glebę, po czym przedostają się przez system drenażowy pola do rzeki lub jeziora; obfita dostawa biogenów umożliwia znaczny zbiór plonów z takich pól, np. traw czy jarzyn; ujemne strony tego przedsięwzięcia to możliwość rozprzestrzeniania się organizmów chorobotwórczych, nieprzyjemne zapachy w okolicy i zajęcie znacznej powierzchni, która w miastach odprowadzających ścieki staje się coraz cenniejsza,

❖filtrowanie przez żwir i piasek na specjalnie do tego celu przystosowanych polach; woda przelewana jest kaskadami pomiędzy polami filtrującymi, a po wsiąknięciu odprowadzana systemem drenarskim do odbiornika; sposób ter. zapewnia dobre wyniki i mimo że zajmuje mniejszą powierzchnię niż pola filtracyjne, to wymagany pod zabudowę teren w mieście stanowi poważny problem; aby rozwiązać ten problem, skonstruowano tzw. złoża biologiczne,

❖złoże biologiczne stanowi zbiornik wypełniony warstwami materiałów o duże porowatości: żużlem, koksem i zalewany ściekami; co pewien czas zbiorniki należ> przesuszyć, aby poprawić warunki tlenowe; na złożu rozwija się tzw. zooglea, czyi zespół bakterii, spośród których wiele wytwarza śluz, nadający całej masie konsystencję kleistej mazi; rozrastającą się zoogleę należy co pewien czas usuwać,

❖osad czynny to metoda ciągłego oczyszczania ścieków przy zapewnieniu t energicznej wentylacji w tzw. rowach oksydacyjnych; ścieki znajdują się w rowie tak długo, aż wytworzy się wartwa mułu, zawierająca odpowiednią ilość drobnoustrojów, czyli osad czynny; rów jest intensywnie napowietrzany, a nadmiar wytworzonego mułu zostaje odprowadzony do np. komór fermentacyjnych, co pozwala uniknąć przykrych zapachów rozkładającego się mułu w okolicy i zapewnia poważne korzyści z tytułu produkcji metanu w komorze; energia pochodząca ze spalania tego gazu wykorzystywana jest do ogrzewania komór, co pozwala zapewnić optymalną ich działalność.

Comments are closed.