You are here: Home > Ekologia > Składowanie odpadów

Składowanie odpadów

Składowanie odpadów to sposób, który powinien być stosowany jedynie w ostateczności i tylko przy zachowaniu surowych wymogów bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie odpadów niebezpiecznych, np. odpady radioaktywne, substancje toksyczne produkowane przez przemysł, np. środki ochrony roślin, odpady pogalwanizacyjne, odpady poszpitalne i in. O tym, jak niewiele działań podejmuje się w naszym kraju dla poprawy stanu środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, świadczy fakt, że ogółem poddano rekultywacji tylko nieco ponad 2% składowisk odpadów przemysłowych. Lepiej sytuacja przedstawia się w kategorii odpadów komunalnych, gdzie w samym tylko roku 1993 zrekultywowano 3 5 7 ha wysypisk, co stanowi 12,5% powierzchni wszystkich wysypisk.

Comments are closed.