You are here: Home > Ekologia > Przepływ energi i materii

Przepływ energi i materii

Energia promieniowania słonecznego pochłonięta przez rośliny zostaje częściowo zasymilowana, a częściowo zamienia się w energię cieplną która rozprasza się w środowisku. Podobne straty energii występują na każdym poziomie troficznym ekosystemu. Energia przepływa przez ekosystem, a ciągłość życia na Ziemi jest możliwa dzięki stałemu dopływowi energii słoneczne.

Materia w ekosystemie krąży, przemieszczając się z gleby lub wody do producentów, a potem w różnej formie jako pokarm przechodzi do różnych poziomów konsumentów, by w końcu dzięki reducentom powrócić do wody czy gleby.

 

Przepływ energii i obieg materii są podstawą funkcjonowania ekosystemu

Biosferę, w której skład wchodzą różnorodne ekosystemy powiązane ze sobą szeregiem zależności możemy traktować jako jeden wielki „ekosystem globalny”. Jego źródłem zasilania są procesy jądrowe zachodzące na słońcu. Energia słoneczna, docierając do producentów, uruchamia cykl obiegu materii.

Warunkiem trwałego istnienia ekosystemu jest równowaga pomiędzy podstawowymi procesami przemiany materii, w których uczestniczą zarówno organizmy, jak i substancje mineralne oraz szczątki organiczne. W naturalnych ekosystemach istnieje system mechanizmów wewnątrzregulacyjnych, których rola polega na regulowaniu liczebności organizmów i kontrolowaniu zmian powodowanych przez nie w środowisku w taki sposób, by zapewnić ciągły przepływ materii i energii. Efekt działania tych mechanizmów określamy homeostazą. Homeostaza poszczególnych ekosystemów warunkuje homeostazę całej biosfery.

 

 

 

Comments are closed.