You are here: Home > Ekologia > Porozumienia regionalne

Porozumienia regionalne

Porozumienia regionalne są zawierane w celu poprawy skuteczności ochrony środowiska i przyrody, dla której nie istniejąprzecież granice administracyjne. O tym, jak wielką są one przeszkodąw realizowaniu np. krajowego systemu obszarów chronionych, świadczy przebieg granic wielu jednostek KSOCh, który podejrzanie często zbiega się z granicami administracyjnymi. Porozumienia realizowane są na szczeblu międzynarodowym, np. planowane utworzenie rezerwatu biosfery w Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej i białoruskiej czy też Międzynarodowego Polsko – Słowacko – Ukraińskiego Rezerwatu Biosfery w Karpatach Wschodnich. Przedsięwzięcia tego rodzaju dotyczą także regionów najbardziej zagrożonych, np. tzw. „Czarnego Trójkąta” na pograniczu Polski, Niemiec i Czech, na ratowanie którego Wspólnota Europejska przeznaczyła sumę 3,7 min USD.

Najbardziej znanym krajowym porozumieniem regionalnym są tzw. Zielone Płuca Polski (ZPP). Ostatnio ta cenna inicjatywa rozszerza swój zasięg na inne kraje nadbałtyckie. Oficjalny protokół założycielski posługuje się terminem Obszar Funkcjonalny Zielone Płuca Polski. Ideą przewodnią dla tego regionu jest wypracowanie i wdrożenie reguł gospodarowania opartych całkowicie na zasadach ekorozwoju.

Do najważniejszych funkcji regionu zaliczono: zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona zasobów czystej wody i obszarów pełniących ważną funkcję retencyjną(Bagna Biebrzańskie), obsługa turystyki, rozwój bazy leczniczo – uzdrowiskowej, propagowanie rolnictwa ekologicznego, zachowanie wolnej rezerwy przestrzeni inwestycyjnej i osiedleńczej, zachowanie cennych ekosystemów leśnych i uwydatnienie ekologicznej funkcji lasu.

Kontynuacją porozumienia Zielone Płuca Polski jest międzynarodowy program ekologiczny państw południowo – wschodniej części zlewiska Morza Bałtyckiego — znany pod nazwą Zielone Płuca Europy. Obejmuje on obszar 760 tys. km2. Obszar ten został uksztaltowny w wyniku działalności ostatniego zlodowacenia i cechuje się dużą liczbą jezior, bagien, torfowisk i lasów oraz urozmaiconymi formami wybrzeża. Wstępnie wyodrębniono 22 strefy (ryc. 157) o najlepiej zachowanych walorach przyrodniczych, które stanowić mają węzłowe punkty całego systemu ochrony.

Comments are closed.