You are here: Home > Ekologia > Odpady

Odpady

Coś trzeba z nimi zrobić. Wyjścia są w zasadzie tylko dwa: albo wyrzucić, albo zużyć powtórnie. Celowo w podtytule użyto terminu „odpady”, a nie po prostu „śmieci”, gdyż główną masę odpadów stanowią nie śmieci, wyrzucane przez nas w domach do kubłów, lecz to, co „wyrzuca” przemysł, górnictwo i energetyka. Wyróżnia się następujące rodzaje odpadów:

*    odpady przemysłowe,

*    odpady komunalne,

*    odpady rolne.

Odpady przemysłowe to substancje pobrane do procesu produkcji, lecz nie wchodzące w skład produktu końcowego i nieużyteczne bez ponownego przerobienia.
Kryzys gospodarczy przełomu lat osiemdziesiątych i dziewiędziesiątych spowodował zmniejszenie produkcji odpadów przemysłowych w Polsce ze 170 min ton na rok w 1985 do 120 min ton na rok w 1993. Nie zmienił się natomiast w wytwarzaniu odpadów procentowy udział poszczególnych sektorów’ gospodarki.
Mimo zmniejszenia corocznej produkcji odpadów, ich ogólna ilość rośnie, bowiem nieco ponad 50% wykorzystuje się ponownie w gospodarce, a wskaźnik ten nie zmienia się od lat. Najniższy wskaźnik wykorzystania odpadów poprzemysłowych charakteryzuje przemysł nawozów fosforowych (99.4% fosfogipsów jest składowanych na wysypiskach) i przemysł sodowy (77.2% odpadów jest składowane w osadnikach). Łącznie zdeponowanych było w 1993 roku w Polsce 1835 min ton odpadów.

Najpoważniejszym „producentem” odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, których udział w kategorii odpadów stałych wynosi 67%, a wśród odpadów płynnych — 63% wszystkich odpadów komunalnych. Inne źródła to handel, usługi, ochrona zdrowia, kultura i inne.

Odpady komunalne to uboczne produkty działalności bytowo – gospodarczej człowieka w miastach i osiedlach bez działalności przemysłowej.

Wysypiska odpadów komunalnych zajmują coraz większą powierzchnię. Obecnie na terenie kraju znajduje się 786 zorganizowanych wysypisk o powierzchni 2845 ha oraz około 20 tysięcy wysypisk dzikich. Główne zagrożenia stwarzane przez wysypiska to przenikanie z nich zanieczyszczeń do wód gruntowych i gleb. Odpady komunalne zawierają dużo odpadków organicznych, co stanowi pożywkę dla rozwoju organizmów chorobotwórczych, roznoszonych później przez ptaki i drobne gryzonie. Jest to więc poważny problem sanitarny.

Do odpadów rolnych zaliczymy nie wykorzystane środki ochrony roślin i nawozy mineralne oraz odpady pochodzące z hodowli zwierząt, np. gnojowicę, i przetwórstwa rolnego, np.soki kiszonkowe.
Europejskie kraje zrzeszone w OECD* i Kraje Ameryki Północnej dostarczyły w 1990 roku 344 min ton odpadów komunalnych i 1151 min ton odpadów przemysłowych, do których doliczyć trzeba 1132 min ton z energetyki, 2951 min ton odpadów z górnictwa i 875 min ton odpadów pochodzących z rolnictwa. Razem stanowi to przerażającą ilość ponad 7,3 mld ton odpadów. Dla porównania w analogicznym okresie wydobyto nieco ponad 3 mld ton węgła, a ropy — niecałe 3 mld ton.

Comments are closed.