You are here: Home > Ekologia > Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem

Można wyróżnić dwie główne przyczyny zanieczyszczeń atmosferycznych: szeroko pojęty przemysł (przetwórczy, górnictwo, hutnictwo) i środki transportu. Źródłem zanieczyszczenia są głównie pozostałości po spalaniu paliw. Przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń, do czego właściwie sprowadza się ochrona powietrza, możliwe jest na każdym etapie procesu spalania, także w fazie poprzedzającej.

Zmniejszeniu emisji służy również ustalenie norm. Obecnie obowiązujące normy są ważne do 1.01.1997 roku, po tym terminie zostaną zaostrzone. W ustawodawstwie wydzielona została szczególna kategoria obszarów specjalnie chronionych, do których zaliczamy obszary parków narodowych, rezerwatów i obszarów ochrony uzdrowisk. Ponieważ obiekty te często znajdują się w pobliżu rejonów silnie skażonych, przestrzeganie norm pozostawia wiele do życzenia. Przykładem może być Ojcowski Park Narodowy.
Źródłem norm ochrony powietrza są również międzynarodowe prawne zobowiązania Polski, dotyczące również innych — poza spalaniem paliw — źródeł zanieczyszczeń. Nasz kraj ratyfikował dwie konwencje:

♦    Konwencję w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, sporządzoną w Genewie 13.11.1979 roku,

♦    Konwencję wiedeńską o ochronie warstwy ozonowej, sporządzoną w Wiedniu 22.03.1985 roku wraz z Protokołem montrealskim w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową. Państwa EWG zobowiązały się do zredukowania produkcji freonów o 85% do 1995 i 95% do 2000 roku. Również polskie przedsiębiorstwa wdrażają bezfreonowe technologie produkcji urządzeń dotychczas produkowanych na bazie freonów.

Jednym z instrumentów ekonomicznych ochrony powietrza są kary nakładane na trucicieli. Sporządzono nawet listę 80 największych trucicieli środowiska. Bardzo często zakłady produkcyjne są na niej umieszczane z powodu ostrego przekraczania norm zanieczyszczeń powietrza. Jedynym sposobem na zniknięcie z tej hańbiącej listy jest zainstalowanie urządzeń oczyszczających lub wdrażanie  czystych technologii produkcji. Zakłady Chemiczne Rokita SA w Brzegu kosztem 16 min złotych zainstalowały urządzenia odsiarczające, które zmniejszą emisję S02 o 90%. Innym rodzajem instrumentu ekonomicznego jest tzw. handel „pozwoleniami na emisję” — prowadzony między zakładami emitującymi zanieczyszczenia w danym mieście. Pozwala to znacznie uelastycznić stopniową redukcję zanieczyszczeń w skali miasta przy mniejszych nakładach finansowych.

Comments are closed.