You are here: Home > Ekologia > Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Wydzielono grupy gatunków podlegające ochronie całkowitej, częściowej, normowanej przez prawo łowieckie, normowanej przez prawo rybackie oraz rezerwatowej (ochronie w rezerwatach podlegają również gatunki nie podlegające ochronie gatunkowej). Całkowitej ochronie podlega 212 gatunków roślin, w tym 185 gatunków roślin naczyniowych. Pozostałe to grzyby i paprotniki. Planuje się objąć tą ochroną również wszystkie gatunki porostów. Gatunków zwierząt objętych ochroną jest w Polsce 470, z czego 317 to ptaki a 54 — ssaki.

Comments are closed.