You are here: Home > Ekologia > Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu — największa powierzchniowo jednostka KSOCh — to obszar o względnie niezakłóconej równowadze ekologicznej, obejmujący różne ekosystemy, powoływany przez wojewodę lub radę gminy w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Ogółem utworzono do końca 1993 roku 245 takich obiektów o całkowitej powierzchni 5.323.564 ha, co stanowi 17% powierzchni kraju.

Im niższa jednostka w hierarchii KSOCh, tym mniejsze ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i niższej rangi akt prawny — niezbędny do jej powołania. Obszarami chronionymi sąrównież zlewnie chronione, na których znajdują się m. in. ujęcia wody pitnej dla miast i wsi oraz obszary ochrony uzdrowisk.

Krajowy’ system ochrony wbudowany jest w system międzynarodowy, a rolę łączników pełnią rezerwaty biosfery. Są to obiekty tworzone na całym świecie, charakteryzujące się możliwie najmniej zmienionym środowiskiem przyrodniczym i reprezentatywne dla wielkich stref biogeograficznych oraz różnych typów ekosystemów. W Polsce za rezerwaty biosfery uznano kilka parków narodowych (por. tab. 16) a także kilka mniejszych obiektów, m. in. rezerwat Jezioro Łuknaj-no w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Planuje się także utworzenie rezerwatu biosfery, obejmującego cały kompleks Borów Tucholskich

Comments are closed.