You are here: Home > Ekologia > O efektywniejszą produkcję żywności

O efektywniejszą produkcję żywności

Znajomość problematyki tolerancji ekologicznej oraz umiejętne stosowanie tej wiedzy w praktyce może dać człowiekowi określone korzyści. Oprócz wyżej opisanych możliwości oceniania stanu środowiska i przewidywania kierunków jego zmian, co daje podstawę do działań przeciwdziałających dalszej degradacji i przywracania środowisku stanu najbardziej zbliżonego do naturalnego, wiedza ta okazała się przydatna między innymi w gospodarce leśnej i łowiectwie, w walce ze szkodnikami, w hodowli zwierząt i rolnictwie.

Czynnikiem ograniczającym liczebność polulacji kuropatw Perdix perdix w zimie jest brak pokarmu i zmniejszona tolerancja na chłód, co powoduje większą presję drapieżców. Aby utrzymać populację tych ptaków na stałym poziomie, dokarmia się je i sadzi żywopłoty, które są dla nich schronieniem i ochroną przed zimnem.

Jednym z czynników umożliwiających zwiększenie plonów jest dobór właściwych roślin do warunków, w jakich mogą się one rozwijać.

Znajomość warunków klimatycznych na danym terenie i zakresu tolerancji różnych roślin, zwłaszcza na temperaturę, wilgotność i inne właściwości fizykochemiczne gleb, umożliwia stosowanie właściwych terminów siewu, a także przewidywanie natężenia gradacji szkodników. Znajomość granic tolerancji na temperaturę i wilgotność pozwala na aklimatyzację niektórych gatunków do naszych warunków środowiskowych oraz walkę z owadzimi szkodnikami upraw i zbiorów. Wiele chrząszczy Coleoptera, np. różne gatunki drutowców (sprężykowate) Elateridae odżywia się nadziemnymi i podziemnymi częściami roślin, a przy masowych pojawach wyrządza duże szkody na polach, w ogrodach i sadach oraz szkółkach drzew. Szkodniki te, zwłaszcza ich larwy i po-czwarki są mało wytrzymałe na zmiany wilgotności gleby. Okresowe nawadnianie lub silne zraszanie upraw albo wysiewanie lucerny Medicago sp. czy pszenicy Triticum sp. — roślin wysuszających glebę — może w znacznym stopniu ograniczyć liczebność populacji tych szkodnikowi zabezpieczyć przed ich gradacjami, ponieważ w obu przypadkach zostaje przekroczona granica tolerancji drutowców w stosunku do wilgotności gleby.

Comments are closed.