You are here: Home > Ekologia > Monitoring przyrody żywej

Monitoring przyrody żywej

Monitoring przyrody żywej prowadzony jest w trzech podstawowych zakresach: ^monitoring gatunków, wśród których wyróżnia się:

  • gatunki ginące, zagrożone i rzadkie, których rejestr, oparty na czerwonych listach i księgach, prowadzi Instytut Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie wg zasad międzynarodowych,

 

  • zwierzęta łowne, których monitoring prowadzą koła łowieckie,

 

  • gatunki inwazyjne i szkodliwe (realizacja monitoringu przewidziana w późniejszym etapie).

 

  • monitoring biocenoz i systemów ekologicznych, których monitoring będzie powiązany z monitoringiem zintegrowanym (patrz dalej); wybrane dane o ekosystemach chronionych posiada Wojewódzki Konserwator Przyrody; ta część monitoringu dotyczy przede wszystkim siedlisk rzadkich i zagrożonych działalnością antropogeniczną
  • monitoring lasów, którego podstawowym elementem jest system stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO), służący kontroli stanu zdrowotnego lasu; w ramach współpracy z siecią monitoringu zintegrowanego zorganizowano cztery powierzchnie badawcze, różniące się znacznie zarówno składem gatunkowym, jak i stopniem skażenia (Szklarska Poręba, Katowice, Kozienice, Suwałki).

Comments are closed.