You are here: Home > Ekologia > Międzynarodowe prawo ochrony przyrody i środowiska

Międzynarodowe prawo ochrony przyrody i środowiska

Ponieważ ochrona przyrody jest sprawą międzynarodową a Polska zamierza wejść w struktury EWG, konieczne staje się dostosowanie naszych norm prawnych do obowiązujących w krajach Wspólnoty Europejskiej, a także do norm światowych wyrażonych w licznych konwencjach.

Na świecie zawarto dotychczas ponad 150 międzynarodowych konwecji na temat ochrony środowiska i przyrody, z czego naszego kraju dotyczy bezpośrednio 1/3 z nich. Najważniejsze konwencje, które zostały przez nas ratyfikowane lub znajdują się w toku przygotowań, do ratyfikacji to:

♦ KONWENCJA WASZYNGTOŃSKA „CITES” – o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków zagrożonych wyginięciem,

♦KONWENCJA BOŃSKA „CMS” – o ochronie wędrujących gatunków dzikich zwierząt,

♦KONWENCJA „RAMSAR” – o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego. W ramach realizacji zobowiązań — wynikających z ratyfikowania konwencji — Polska zgłosiła kilka obiektów do spisu obszarów objętych konwencją. Są to: jezioro Luknajno (suwalskie), jezioro Karaś (olsztyńskie), rezerwat Siedem Wysp (suwalskie), rezerwat Świdwie (szczecińskie) i rezerwat Słońsk (gorzowskie).

♦KONWENCJA PARYSKA „WORLD HERITAGE”-w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Ze strony polskiej na listę Światowego Dziedzictwa Dóbr Kultury i Przyrody zostały wpisane: zespół urbanistyczny Krakowa, kopalnia soli w Wieliczce, Stare Miasto w Warszawie, Białowieski Park Narodowy i Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu.

♦KONWENCJA BERNEŃSKA – o ochronie europejskiej dzikiej przyrody i siedlisk naturalnych

♦KONWENCJA HELSIŃSKA – o ochronie Morza Bałtyckiego,

♦KONWENCJA GDAŃSKA – o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach,

♦ KONWENCJA w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem – znajduje się w przygotowaniu.

Comments are closed.