You are here: Home > Ekologia > Melioracje gleb

Melioracje gleb

Melioracje gleb prowadzone były na całych kompleksach obszarów bagiennych, torfowych, łęgowych itp. Kompleksy te stanowią z jednej strony podstawowy składnik krajobrazu dolin rzek polskich, a z drugiej — tworzą ogromne połacie powierzchni bagienno – torfowych — zarówno w pradolinach, jak np. kompleks bagien biebrzańskich, jak i — kompleksy źródliskowe i wododziałowe — na wysoczyznach. Podstawowymi błędami popełnianymi w gospodarce melioracyjnej było:

•nadmierne obniżanie poziomu wód gruntowych na terenach przyległych do obszaru meliorowanego, co powodowało degradację procesu glebotwórczego. zaś w przypadku gleb torfowych prowadziło do ich murszenia,

•wprowadzanie w miejsce zróżnicowanych biotopów bagiennych monokultur łąkowych, co prowadziło do ogromnego zubożenia różnorodności flory i fauny oraz uproszczenia naturalnych układów ekologicznych; nie zadbano przy tym o tworzenie choćby małych obszarów nie naruszonych, które mogłyby stanowić ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt,

•brak kompleksowego spojrzenia na całokształt problematyki rolnej w rejonie obszarów meliorowanych; skupienie uwagi na odwodnieniu jednego obszaru wywoływało często nieprzewidziane zakłócenia w gospodarce wodnej na obszarach sąsiednich,

• niekonsekwentne gospodarowanie na obszarach nawet poprawnie zmeliorowanych; mimo osiągnięcia pożądanego stanu poziomu wody gruntowej i wilgotności gruntu, nie uzyskiwano, w wyniku późniejszego niedoinwestowania, zakładanych wieloletnich efektów ekonomicznych.

Nadmierne melioracje odpowiedzialne są za proces stepowienia w naszym kraju. Narażona na nie jest przede wszystkim środkowa część kraju, charakteryzująca się najmniejszą liczbą opadów (500 mm i poniżej). Objawem stepowienia jest przesuszenie gleb i zastępowanie ekosystemów leśnych przez trawiaste.

Comments are closed.