You are here: Home > Ekologia > Liczebność i zagęszenie populacji

Liczebność i zagęszenie populacji

Są to podstawowe wskaźniki charakteryzujące stosunki ilościowe w populacji. Liczebność to liczba osobników zasiedlających daną przestrzeń, zaś zagęszczenie to liczba osobników przypadających na jednostkę przestrzeni. Zagęszczenie podaje się w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, np. 120 saren 100 km2 (1,2 sarny/ km2), objętości, np. 14 wijów/dm’ gleby, 20 płoci/m’ wody. a w odniesieniu do organizmów drobnych nawet na jednostkę masy, np. 100.000 glonów/g gleby.

Zagęszczenie populacji wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od zajmowanego środowiska, wymiarów ciała osobników danego gatunku, wieku poszczególnych osobników itd. Istotnymi czynnikami — w znacznej mierze decydującymi o liczebności i zagęszczeniu — są: występowanie masowych epidemii, konkurencyjny wpływ populacji innych gatunków oraz przenoszenie się osobników poza granice zajmowanego dotychczas obszaru (emigracje), przybywanie nowych osobników spoza populacji, np. z sąsiadującej (imigracje) lub okresowa nieobecność i powrót osobników (migracje). Przemieszczanie się osobników’ dorosłych, form młodocianych, nasion, zarodników itp. nazywamy rozprzestrzenianiem się populacji. Zależy ono od istniejących barier i ruchliwości osobników, a w przypadku roślin — od wytwarzania urządzeń ułatwiających rozsiewanie nasion. Może też ono wykazywać znaczne zróżnicowanie w przestrzeni. Zagęszczenie tego samego gatunku w różnych środowiskach najczęściej jest inne, jak na przykład zięby Fringilla coelebs.

Comments are closed.