You are here: Home > Ekologia > Flora i fauna

Flora i fauna

Na całym terytorium Polski stwierdzono występowanie około 5 tys. gatunków grzybów i ok. 11 tys. gatunków roślin. Skład flory ukształtowny został w wyniku oddziaływania dwóch głównych czynników: przemian klimatycznych okresu polodowcowego (ok. 10 tys. lat) i presji antropogeniznej (1000 lat ze szczególnym nasileniem podczas ostatnich 150 – 200 lat). Stwierdzono istnienie 2300 gatunków roślin nasiennych, z czego zdecydowana większość to rośliny zielne. Fauna reprezentowana jest przez 33066 gatunków zarejestrowanych, zaś szacunki podają liczbę 47 tys. gatunków. Dla porównania: na świecie liczbę gatunków zwierząt szacuje się na ponad 1,35 min. Wśród kręgowców występuje w Polsce 116 gatunków ryb, 18 — płazów, 9 — gadów, 365 — ptaków i 107 — gatunków i ssaków. Jednym z przejawów bogactwa flory i fauny jest liczba endemitów i reliktów w jej składzie. Ponieważ cechą charakterystyczną terytorium Polska j jest przejściowość klimatyczna i glebowa, również flora i fauna reprezentowana jest przez wiele gatunków przejściowych, niewiele natomiast — endemicznych! Zarejestrowano tylko 59 endemitów roślinnych i 36 zwierzęcych. Tak niewielki i ich liczba jest również skutkiem zlodowaceń plejstoceńskich. Stwierdzono istnienie prawie 40 reliktowych gatunków zwierzęcych. Z drugiej strony występu« dużo gatunków mających na terytorium Polski swoje granice zasięgu.

Główne przyczyny zagrożeń flory to błyskawicznie postępująca industrializacja i urbanizacja całego kraju, zanieczyszczenie środowiska, rozwój szlaków komunikacyjnych i transportowych oraz niszczenie siedlisk pierwotnych — wskutek np. odwodnienia. Niszczeniu potencjalnej roślinności z reguły towarzyszy zastępowanie gatunków pierwotnych gatunkami żyjącymi w ścisłym związku z człowiekiem, np. las liściasty zostaje zastąpiony przez pole uprawne. Na polskiej liście gatunków zagrożonych w różnym stopniu znalazło się już 1648 gatunków i podgatunków roślin. Wymarły już łącznie 124 gatunki roślin, z czego 29 to gatunki nasienne. Na liście wymierających, rzadkich i narażonych znajduje się dalsze 238 gatunków nasiennych.

Zagrożenie fauny następuje w wyniku niszczenia ich siedlisk oraz zbierania i odławiania zwierząt. Od roku 1800 wyginęły 62 gatunki fauny krajowej. W wyniku presji człowieka następuje także wymiana gatunków w obrębie danej gromady. Od roku 1800 wyginęło całkowicie lub prawie całkowicie 30% populacji ptaków lęgowych, zaś przyrost populacji i ekspansję terytorialną stwierdzono w przypadku 19% gatunków ptaków krajowych.

Comments are closed.