You are here: Home > Ekologia > Degradacja zasobów wodnych

Degradacja zasobów wodnych

Degradacja wód przejawia się przede wszystkim w zmianie ich składu chemicznego, stosunków fizycznych oraz wzroście zawartości zanieczyszczeń chanicznych. Powodem tego jest odprowadzanie ścieków do wód przez przt mysi i gospodarkę komunalną spływy z pól substancji biogenicznych, środko ochrony roślin i spuszczanie gnojowicy z wielkich ferm hodowlanych oraz pinikanie zanieczyszczeń z powietrza.

Ścieki to wody zanieczyszczone podczas prowadzenia działalności gospodarczej (ścieki przemysłowe), bezpośrednio przez człowieka w gospodarstwach domowych i innych obiektach komunalnych (ścieki bytowo – gospodarcze) oraz wody opadowe.

Ścieki pochodzące z gospodarki komunalnej oraz organiczne ścieki przemysłowe ulegają rozkładowi w procesie samooczyszczania rzeki. Z ich odpowiednio reglamentowaną dostawą rzeka poradzi sobie sama, o ile nie zostanie przekroczone bariera tlenowa. Im lepiej bowiem rzeka jest natleniona tym większe są możliwości jej samooczyszczania. Jest to sprzężenie zwrotne, gdyż jednocześnie duże natlenienie wód świadczy o dobrej klasie czystości wód.

Comments are closed.