You are here: Home > Ekologia > Degradacja łąk w Polsce

Degradacja łąk w Polsce

Następujące przyczyny odpowiedzialne są za degradację łąk w Polsce:

–    ubożenie składu gatunkowego wskutek nawożenia,

–    ubożenie i zmiana składu gatunkowego łąk na torfach wskutek degradacji ekosystemów torfowych. Stepy są formacją roślinną która występuje w Polsce jedynie w warunkach półnaturalnych, gdyż należy ona u nas do zbiorowisk pozastrefowych. Często używanym określeniem dla zespołów stepowych jest termin „murawy kserotermiczne”. Rozwijają się one na ciepłych siedliskach w Polsce południowej oraz na stokach dolin Wisły i Odry. Należą tu również ubogie zespoły rozwijające się na piaskach. Zespoły muraw kserotermicznych istnieją często tylko dzięki gospodarczej działalności człowieka, a konkretnie — wypasowi zwierząt hodowlanych, które, wyjadając siewki drzew, skutecznie powstrzymują wkraczanie strefowych zbiorowisk leśnych i zaroślowych.

Comments are closed.