You are here: Home > Ekologia > Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu

Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu

Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu, których realizację zaplanowano w naszym kraju na najbliższe piętnastolecie, stanowi poważne wyzwanie dla planistów. Łączna ich długość ma wynosić 6500 km, z czego 2600 km to autostrady. Zarówno sam proces budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu, jak i ich późniejsza eksploatacja stanowią poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

Pojazdy poruszające się po autostradach emitują zanieczyszczenia gazowe. Poza tym są— podobnie jak pozostałe rodzaje transportu lądowego i powietrznego — źródłem hałasu. Hałas powodowany przez transport stanowił 61% wszystkich źródeł hałasu w Polsce w 1990 roku. Ponadnormatywnym poziomem hałasu zagrożonych jest stale prawie 1/3 mieszkańców naszego kraju. Lokalnymi źródłami hałasu są również zakłady przemysłowe.

Na największe zagrożenia wywołane budową i funkcjonowaniem autostrad narażona jest jednak flora i fauna. Wielopasmowa i często ogrodzona autostrada stanowi przeszkodę uniemożliwiającą migracje zwierząt, zwłaszcza wyższych. Prowadzi to w konsekwencji do trwałej fragmentaryzacji ekosystemów i zakłóceń w funkcjonowaniu biocenoz. Pędzące drogą pojazdy zabijają przebiegające zwierzęta, co w przypadku niektórych grup prowadzi do ich poważnego przerzedzenia. Pod wpływem hałasu, zanieczyszczeń drogowych i infrastruktury usługowej (parkingi, stacje benzynowe, hotele, restauracje) wiele organizmów wycofuje się z zajmowanych uprzednio rewirów.

Aby zminimalizować negatywny wpływ autostrad, konieczne jest już w fazie projektowej wykonanie oceny oddziaływania na środowisko. Ekspertyzy takie winny być opracowywane dla długich, wielokilometrowych odcinków autostrad. Autostrady powinny bezwzględnie omijać obszary chronione, a projekt winien zawierać rozwiązania minimalizujące zagrożenia dla przyrody, m. in. przejścia podziemne dla drobnej zwierzyny i przejścia nadziemne dla kopytnych i dużych drapieżników, osłony ograniczające wnikanie zwierząt na autostrady oraz elementy odstraszające dla ptaków.

Comments are closed.