You are here: Home >Archive for Wrzesień, 2013

Koncepcja ekorozwoju Polski

W maju 1991 roku parlament Rzeczypospolitej zaakceptował dokument pod nazwą „Polityka ekologiczna państwa”, który zawiera wytyczne prowadzenia działalności restrukturyzacyjnej w poszczególnych działach gospodarki narodowej, uwzględniającej wymogi ochrony środowiska. Celem „Polityki ekologicznej państwa”, jest propagowanie takiej działalności gospodarczej, która wytwarza produkty trwałe i wysokiej jakości, zużywając przy tym jak najmniej surowców nieodnawialnych, w tym energii, i […]

Inwentaryzacja stanu środowiska i zasobów przyrody

Inwentaryzacja stanu środowiska i zasobów przyrody wykonywana jest przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik. Główne źródło informacji o środowisku stanowią obecnie zdjęcia satelitarne i lotnicze, które są opracowywane przy zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego typu GIS (Geographical Information System). Geograficzne systemy informacyjne umożliwiają gromadzenie odpowiednich baz danych o stanie środowiska wraz z możliwością ich błyskawicznego przeglądu i uaktualniania, […]

Monitoring zintegrowany

Monitoring zintegrowany realizowany będzie we Wzorcowych Systemach Ekologicznych (WSE), dla których podstawą wyznaczania jest zlewnia wód powierzchniowych z uwzględnieniem ruchu wód podziemnych. W pierwszym etapie monitoring realizowany jest w oparciu o terenowe stacje bazowe, zlokalizowane w rejonach mało skażonych, rolniczo – leśnych, możliwie reprezentatywnych dla poszczególnych obszarów Polski, w drugim zaś planuje się powołanie stacji […]

Monitoring przyrody żywej

Monitoring przyrody żywej prowadzony jest w trzech podstawowych zakresach: ^monitoring gatunków, wśród których wyróżnia się: gatunki ginące, zagrożone i rzadkie, których rejestr, oparty na czerwonych listach i księgach, prowadzi Instytut Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie wg zasad międzynarodowych,   zwierzęta łowne, których monitoring prowadzą koła łowieckie,   gatunki inwazyjne i szkodliwe (realizacja […]